List of Accepted Papers

Regular Papers

Paper ID Title Author Names
DM206 Bi-Directional Causal Graph Learning through Low-rank Approximated Neural Network Hao Huang, Chenxiao Xu, and Shinjae Yoo
DM217 Neural Embedding Propagation on Heterogeneous Networks Carl Yang, Jieyu Zhang, and Jiawei Han
DM225 Generative Correlation Discovery Network for Multi-Label Learning Lichen Wang, Zhengming Ding, Seungju Han, Jae-Joon Han, Changkyu Choi, and Yun Fu
DM262 Automatic Clustering by Detecting Significant Density Dips in Multiple Dimensions Pantelis Chronis
DM266 Forest Distance Closeness Centrality in Disconnected Graphs Jin Yujia, Bao Qi, and Zhang Zhongzhi
DM274 HierCon: Hierarchical Organization of Technical Documents based on Concepts Keqian Li, Shiyang Li, Semih Yavuz, Hanwen Zha, Yu Su, and Xifeng Yan
DM275 Multi-Aspect Mining of Complex Sensor Sequences Takato Honda, Yasuko Matsubara, Ryo Neyama, Mutsumi Abe, and Yasushi Sakurai
DM278 Learning Structured Twin-Incoherent Twin-Projective Latent Dictionary Pairs for Classification Zhao Zhang, Yulin Sun, Zheng Zhang, Yang Wang, Guangcan Liu, and Meng Wang
DM299 Efficient Data Representation by Selecting Prototypes with Importance Weights Karthik Gurumoorthy, Amit Dhurandhar, Guillermo Cecchi, and Charu Aggarwal
DM308 Learning Credible Deep Neural Networks with Rationale Regularization Mengnan Du, Ninghao Liu, Fan Yang, and Xia Hu
DM311 Learning Hierarchical and Shared Features for Improving 3D Neuron Reconstruction Hao Yuan, Na Zou, Shaoting Zhang, Hanchuan Peng, and Shuiwang Ji
DM320 Adaptive Structure-Constrained Robust Latent Low-Rank Coding for Image Recovery Zhao Zhang, Lei Wang, Sheng Li, Yang Wang, Zheng Zhang, Zhengjun Zha, and Meng Wang
DM340 Discovering Semantic Motifs in the Time Series Shima Imani and Eamonn Keogh
DM346 An Efficient Policy Gradient Method for Conditional Dialogue Generation Lei Cai and Shuiwang Ji
DM359 Sharp Characterization of Optimal Minibatch Size for Stochastic Finite Sum Convex Optimization Atsushi Nitanda, Tomoya Murata, and Taiji Suzuki
DM373 Exploring Semantic Relationships for Image Captioning without Parallel Data Fenglin Liu, Meng Gao, Tianhao Zhang, and Yuexian Zou
DM391 Adversarial Robustness of Similarity-Based Link Prediction Kai Zhou, Tomasz Michalak, and Yevgeniy Vorobeychik
DM393 MUSE-RNN: A Multilayer Self-Evolving Recurrent Neural Network for Data Stream Classification Monidipa Das, Mahardhika Pratama, Septiviana Savitri, and Zhang Jie
DM394 Generating Reliable Friends via Adversarial Training to Improve Social Recommendation Junliang Yu, Min Gao, Hongzhi Yin, Jundong Li, Chongming Gao, and Qinyong Wang
DM410 Privacy-Preserving Auto-Driving: a GAN-based Approach to Protect Vehicular Camera Data Zuobin Xiong, Wei Li, Qilong Han, and Zhipeng Cai
DM412 A Coarse-to-Fine Multi-stream Hybrid Deraining Network for Single Image Deraining Yanyan Wei, Zhao Zhang, Haijun Zhang, Richang Hong, and Meng Wang
DM418 XOR-based Boolean Matrix Decomposition Jörg Wicker, Cathy Hua, Rayner Rebello, and Bernhard Pfahringer
DM420 Closed Form Word Embedding Alignment Sunipa Dev, Safia Hassan, and Jeff M Phillips
DM443 Transfer Learning with Dynamic Adversarial Adaptation Network Chaohui Yu, Jindong Wang, Yiqiang Chen, and Meiyu Huang
DM471 Fast LSTM Inference by Dynamic Decomposition on Cloud Systems Yang You, Yuxiong He, Samyam Rajbhandari, Wenhan Wang, Cho-Jui Hsieh, Kurt Keutzer, and James Demmel
DM481 Social Trust Network Embedding Pinghua Xu, Wenbin Hu, Jia Wu, Weiwei Liu, Bo Du, and Jian Yang
DM487 Personalized Knowledge Graph Summarization: From the Cloud to Your Pocket Tara Safavi, Caleb Belth, Lukas Faber, Davide Mottin, Emmanuel Müller, and Danai Koutra
DM494 Leveraging Hierarchical Representations for Preserving Privacy and Utility in Text Oluwaseyi Feyisetan, Tom Diethe, and Thomas Drake
DM513 VSB-DVM: An End-to-end Bayesian Nonparametric Generalization of Deep Variational Mixture Model Xi Yang, Yuyao Yan, Kaizhu Huang, and Rui Zhang
DM542 Reinforcement Learning Based Monte Carlo Tree Search for Temporal Path Discovery Pengfei Ding, Guanfeng Liu, Pengpeng Zhao, An Liu, Zhixu Li, and Kai Zheng
DM559 Discrete Overlapping Community Detection with Pseudo Supervision Fanghua Ye, Chuan Chen, Zibin Zheng, Rong-Hua Li, and Jeffrey Xu Yu
DM564 Preference Relationship-Based CrossCMN Scheme for Answer Ranking in Community QA Qing Chen, Jianji Wang, Xuguang Lan, and Nanning Zheng
DM572 Cross-modal Zero-shot Hashing Xuanwu Liu, Zhao Li, Jun Wang, Guoxian Yu, Carlotta Domeniconi, and Xiangliang Zhang
DM574 Discriminative Regularized Deep Generative Models for Semi-Supervised Learning Qianqian Xie, Min Peng, and HUA WANG
DM577 Matching Novelty while Training: Novel Recommendation based on Personalized Pairwise Loss Weighting Kachun Lo and Tsukasa Ishigaki
DM599 DMFP: A Dynamic Multi-faceted Fine-grained Preference Model for Recommendation Huizhao Wang, Guanfeng Liu, Yan Zhao, Bolong Zheng, Pengpeng Zhao, and Kai Zheng
DM604 Self-Attentive Attributed Network Embedding Through Adversarial Learning Wenchao Yu, Wei Cheng, Charu Aggarwal, Bo Zong, Haifeng Chen, and Wei Wang
DM630 Improving Spectral Clustering with Deep Embedding and Cluster Estimation Liang Duan, Charu Aggarwal, Shuai Ma, and Saket Sathe
DM633 Time Series Mining in the Face of Fast Moving Streams using a Learned Approximate Matrix Profile Zachary Zimmerman, Nader Shakibay Senobari, Gareth Funning, Evangelos Papalexakis, Samet Oymak, Philip Brisk, and Eamonn Keogh
DM636 HiGitClass: Keyword-Driven Hierarchical Classification of GitHub Repositories Yu Zhang, Frank F. Xu, Sha Li, Yu Meng, Xuan Wang, Qi Li, and Jiawei Han
DM652 Adaptive Cognitive Activity Recognition with Reinforced Attentive CNN Xiang Zhang, Lina Yao, Xianzhi Wang, Wenjie Zhang, Shuai Zhang, and Yunhao Liu
DM659 Machine Comprehension-Incorporated Relevance Matching Chen Zhang, Hao Wang, Liang Zhou, Yijun Wang, and Can Chen
DM665 Performing Co-Membership Attacks Against Deep Generative Models Kin Sum Liu, Chaowei Xiao, Bo Li, and Jie Gao
DM678 Tabular Cell Classification Using Pre-Trained Cell Embeddings Majid Ghasemi-Gol, Jay Pujara, and Pedro Szekely
DM707 Mining Audio, Text and Visual Information for Talking Face Generation Lingyun Yu and Jun Yu
DM715 Discriminatively Relabel for Partial Multi-Label Learning Shuo He, Ke Deng, Li Li, and Senlin Shu
DM720 Aftershock Detection with Multi-Scale Description based Neural Network Qi Zhang, Tong Xu, Hengshu Zhu, Lifu Zhang, Hui Xiong, Enhong Chen, and Qi Liu
DM728 Supervised Class Distribution Learning for GANs-based Imbalanced Classification Zixin Cai, Xinyue Wang, Mingjie Zhou, Jian Xu, and Liping Jing
DM739 Neural Feature Search: A Neural Architecture for Automated Feature Engineering Xiangning Chen, Qingwei Lin, Chuan Luo, Xudong Li, Hongyu Zhang, Yong Xu, Yingnong Dang, Kaixin Sui, Xu Zhang, Bo Qiao, Weiyi Zhang, Wei Wu, Murali Chintalapati, and Dongmei Zhang
DM743 Temporal Self-Attention Network for Medical Concept Embedding Xueping Peng, Guodong Long, Tao Shen, Sen Wang, Jiang Jing, and Michael Blumenstein
DM752 Reinforced Molecule Generation with Heterogeneous States Fangzhou Shi, Shan You, and Chang Xu
DM767 Collaborative Graph Walk for Semi-supervised Multi-Label Node Classification Uchenna Akujuobi, Han Yufei, Qiannan Zhang, and Xiangliang Zhang
DM787 Modeling Engagement Dynamics of Online Discussions using Relativistic Gravitational Theory Subhabrata Dutta, Dipankar Das, and Tanmoy Chakraborty
DM801 Learning Classifiers on Positive and Unlabeled Data with Policy Gradient Tianyu Li, Chien-Chih Wang, Yukun Ma, Patricia Ortal, Qifang Zhao, Bjorn Stenger, and Yu Hirate
DM808 Generalized Adversarial Training in Riemannian Space Shufei Zhang, Kaizhu Huang, Rui Zhang, and Amir Hussain
DM832 Domain Knowledge Guided Deep Learning with Electronic Health Records Changchang Yin, Rongjian Zhao, Buyue Qian, Xin Lv, and Ping Zhang
DM857 Exploiting Multi-domain Visual Information for Fake News Detection Peng Qi, Juan Cao, Tianyun Yang, Junbo Guo, and Jintao Li
DM867 Efficient Sketching Algorithm for Sparse Binary Data Rameshwar Pratap, Debajyoti Bera, and Karthik Revanuru
DM882 Online Budgeted Least Squares with Unlabeled Data Chen Huang, Peiyan Li, Chongming Gao, Qinli Yang, and Junming Shao
DM905 Large-Scale Personalized Delivery for Guaranteed Display Advertising with Real-Time Pacing Zhen Fang, Yang Li, Chuanren Liu, Wenxiang Zhu, Yu Zhang, and Wenjun Zhou
DM918 Generative Oversampling with a Contrastive Variational Autoencoder Wangzhi Dai, Kenney Ng, Kristen Severson, Wei Huang, Fred Anderson, and Collin Stultz
DM924 Dataset Recommendation via Variational Graph Autoencoder Basmah Altaf, Uchenna Akujuobi, Lu Yu, and Xiangliang Zhang
DM926 Deep Multi-attributed Graph Translation with Node-Edge Co-evolution Xiaojie Guo, Liang Zhao, Cameron Nowzari, Setareh Rafatirad, Houman Homayoun, and Sai Manoj Pudukotai Dinakarrao
DM927 Discovering Subdimensional Motifs of Different Length in Large-Scale Multivariate Time Series Yifeng Gao and Jessica Lin
DM942 InBEDE: Integrating Contextual Bandit with TD Learning for Joint Pricing and Dispatch of Ride-Hailing Platforms Haipeng Chen, Yan Jiao, Zhiwei Qin, Xiaocheng Tang, Hao Li, Bo An, Hongtu Zhu, and Jieping Ye
DM951 Learning a Low-rank Tensor of Pharmacogenomic Multi-relations from Biomedical Networks Zhuliu Li, Wei Zhang, R. Stephanie Huang, and Rui Kuang
DM968 Domain-Adversarial Graph Neural Networks for Text Classification Man Wu, Shirui Pan, Xingquan Zhu, Chuan Zhou, and Lei Pan
DM999 Computing Optimal Assignments in Linear Time for Approximate Graph Matching Nils M. Kriege, Pierre-Louis Giscard, Franka Bause, and Richard C. Wilson
DM1003 Automatic Generation of Medical Imaging Diagnostic Report with Hierarchical Recurrent Neural Network Changchang Yin, Buyue Qian, Jishang Wei, XIaoyu Li, Xianli Zhang, Yang Li, and Qinghua Zheng
DM1008 One-stage Deep Instrumental Variable Method for Causal Inference from Observational Data Adi Lin, Jie Lu, Junyu Xuan, Fujin Zhu, and Guangquan Zhang
DM1020 Guiding Cross-lingual Entity Alignment via Adversarial Knowledge Embedding Xixun Lin, Hong Yang, Jia Wu, Chuan Zhou, and Bin Wang
DM1021 Rank-Based Multi-task Learning For Fair Regression Chen Zhao and Feng Chen
DM1024 Boosted Trajectory Calibration for Traffic State Estimation Xitong Zhang, Liyang Xie, Zheng Wang, and Jiayu Zhou
DM1032 Learning Dynamic Author Representations with Temporal Language Models Edouard Delasalles, Sylvain Lamprier, and Ludovic Denoyer
DM1048 PERCeIDs: Periodic Community Detection Lin Zhang, Alexander Gorovits, and Petko Bogdanov
DM1062 A Semi-supervised Graph Attentive Network for Fraud Detection Daixin Wang, Jianbin Lin, Peng Cui, Quanhui Jia, Zhen Wang, Yanming Fang, Quan Yu, Jun Zhou, Shuang Yang, and Qi Yuan
DM1064 Multi-hop Knowledge Base Question Answering with an Iterative Sequence Matching Model YUNSHI LAN, SHUOHANG WANG, and JING JIANG
DM1098 Towards Making Deep Transfer Learning Never Hurt Ruosi Wan, Haoyi Xiong, Xingjian Li, Zhanxing Zhu, and Jun Huan
DM1104 Beyond Geo-First Law: Learning Spatial Representations via Integrated Autocorrelations and Complementarity Jiadi Du, Yunchao Zhang, Pengyang Wang, Jennifer Leopold, and Yanjie Fu
DM1105 Modeling Graphs with Vertex Replacement Grammars Satyaki Sikdar, Justus Hibshman, and Tim Weninger
DM1107 DCMN: Double Core Memory Network for Patient Outcome Prediction with Multimodal Data Yujuan Feng, Zhenxing Xu, Lin Gan, Ning Chen, Bin Yu, Ting Chen, and Fei Wang
DM1110 DeepTrust: A Deep User Model of Homophily Effect for Trust Prediction Qi Wang, Weiliang Zhao, Jian Yang, Jia Wu, Qianli Xing, and Wenbin Hu
DM1113 M-estimation in Low-rank Matrix Factorization: a General Framework Wei Tu, Peng Liu, Jingyu Zhao, Yi Liu, Linglong Kong, Guodong Li, Bei Jiang, Guangjian Tian, and Hengshuai Yao
DM1119 Distribution of Node Embeddings as Multiresolution Features for Graphs Mark Heimann, Tara Safavi, and Danai Koutra
DM1121 A Parallel Simulated Annealing Enhancement of the Optimal-Matching Heuristic for Ride Sharing Lihao Zhang, Zeyang Ye, Keli Xiao, and Bo Jin
DM1135 RiWalk: Fast Structural Node Embedding via Role Identification Xuewei Ma, Geng Qin, Zhiyang Qiu, Mingxin Zheng, and Zhe Wang
DM1140 Collaborative Distillation for Top-N Recommendation Jae-woong Lee, Minjin Choi, Jongwuk Lee, and Hyunjung Shim
DM1161 Classify EEG and Reveal Latent Graph Structure with Spatio-Temporal Graph Convolutional Neural Network Xiaoyu Li, Jishang Wei, Buyue Qian, An Li, Xuan Liu, and Qinghua Zheng
DM1172 Identifying High Potential Talent: A Neural Network based Dynamic Social Profiling Approach Yuyang Ye, Hengshu Zhu, Tong Xu, Fuzhen Zhuang, Runlong Yu, and Hui Xiong
DM1178 Jointly embedding the local and global relations of heterogeneous graph for rumor detection Chunyuan Yuan, QianWen Ma, Wei Zhou, Songlin Hu, and Jizhong Han
DM1195 Learning to Sample: an Active Learning Framework Jingyu Shao, Qing Wang, and Fangbing Liu
DM1213 Streaming Random Patches for Evolving Data Stream Classification Heitor Murilo Gomes, Jesse Read, and Albert Bifet
DM1251 NVSRN: A Neural Variational Scaling Reasoning Network for Initiative Response Generation Jinxin Chang, Ruifang He, Haiyang Xu, Kun Han, Longbiao Wang, Xiangang Li, and Jianwu Dang
DM1296 Interpretable Feature Learning of Graphs using Tensor Decomposition Shah Muhammad Hamdi and Rafal Angryk
DM1300 CUDA: Contradistinguisher for Unsupervised Domain Adaptation Sourabh Balgi and Ambedkar Dukkipati

Short Papers

Paper ID Title Author Names
DM205 Deep Embedded Cluster Tree Dominik Mautz, Claudia Plant, and Christian Böhm
DM227 Fast Sparse Coding Inference with Historical Information Zhenchang Zhang, Fei Jiang, and Ruimin Shen
DM236 KnowRisk: An Interpretable Knowledge-Guided Model for Disease Risk Prediction Xianli Zhang, Buyue Qian, Yang Li, Changchang Yin, Xudong Wang, and Qinghua Zheng
DM257 Diversity-Aware Recommendation by User Interest Domain Coverage Maximization Yifan He, Haitao Zou, Hualong Yu, Qi Wang, and Shang Gao
DM263 I-CARS: An Interactive Context-Aware Recommender System Rosni Lumbantoruan, Xiangmin Zhou, Yongli Ren, and Lei CHEN
DM280 CAMP: Co-Attention Memory Networks for Diagnosis Prediction in Healthcare Jingyue Gao, Xiting Wang, Yasha Wang, Zhao Yang, Junyi Gao, Jiangtao Wang, Wen Tang, and Xing Xie
DM317 Scene Text Recognition with Auto-Aligned Recurrent Feature Generator Qiangpeng Yang, Hongsheng Jin, Mengli Cheng, Wenmeng Zhou, Jun Huang, and Wei Lin
DM323 Exploiting Time Series Consensus Motifs to Find Structure in Time Series Sets Kaveh Kamgar, Shaghayegh Gharghabi, and Eamonn Keogh
DM326 Fast Semantic Preserving Hashing for Large-Scale Cross-Modal Retrieval Xingzhi Wang, Xin LIU, Shujuan Peng, Yiu-ming Cheung, Zhikai Hu, and Nannan Wang
DM342 Leaning Local and Global Multi-Context Representations for Document Classification Yi Liu, Hao Yuan, and Shuiwang Ji
DM376 Intervention-Aware Early Warning Dhivya Eswaran, Christos Faloutsos, Nina Mishra, and Yonatan Naamad
DM398 Adaptive Neural Network for Node Classification in Dynamic Networks Dongkuan Xu, Wei Cheng, Dongsheng Luo, Yameng Gu, Xiao Liu, Jingchao Ni, Bo Zong, Haifeng Chen, and Xiang Zhang
DM405 Transfer Metric Learning for Unseen Domains Atsutoshi Kumagai, Tomoharu Iwata, and Yasuhiro Fujiwara
DM422 ACE: Adaptively Similarity-preserved Representation Learning for Individual Treatment Effect Estimation Liuyi Yao, Sheng Li, Yaliang Li, Mengdi Huai, Jing Gao, and Aidong Zhang
DM432 Spatio-Temporal GRU for Trajectory Classication Hongbin Liu, Hao Wu, Weiwei Sun, and Ickjai Lee
DM445 Constrained Matrix Factorization for Course Score Prediction Shi-Ting Zhong, Ling Huang, Chang-Dong Wang, and Jian-Huang Lai
DM447 An Integrated Model for Urban Subregion House Price Forecasting: a Multi-source Data Perspective Chuancai Ge, Yang Wang, XiKe Xie, Hengchang Liu, and Zhengyang Zhou
DM466 DynGraph2Seq: Dynamic-Graph-to-Sequence Interpretable Learning for Health Stage Prediction in Online Health Forums Yuyang Gao, Lingfei Wu, Houman Homayoun, and Liang Zhao
DM491 Admiring: Adversarial Multi-Network Mining Qinghai Zhou, Liangyue Li, Nan Cao, Lei Ying, and Hanghang Tong
DM509 MIX: A Joint Learning Framework for Detecting Both Clustered and Scattered Outliers in Mixed-Type Data Hongzuo Xu, Yijie Wang, Yongjun Wang, and Zhiyue Wu
DM526 Collaborative Label Correction via Entropy Thresholding Hao Wu, Jiangchao Yao, Jiajie Wang, Yinru Chen, Ya Zhang, and Yanfeng Wang
DM541 Competitive Multi-Agent Deep Reinforcement Learning with Counterfactual Thinking Yue Wang, Yao Wan, Chenwei Zhang, Lu Bai, Lixin Cui, and Philip Yu
DM544 Fair Adversarial Gradient Tree Boosting Vincent Grari, Boris Ruf, Sylvain Lamprier, and Marcin Detyniecki
DM580 Iterative Graph Alignment via Supermodular Approximation Aritra Konar and Nicholas D. Sidiropoulos
DM586 Learning to Hash for Efficient Search over Incomplete Knowledge Graphs Meng Wang, Haomin Shen, Sen Wang, Lina Yao, Yinlin Jiang, Guilin Qi, and Yang Chen
DM587 Generation of Low Distortion Adversarial Attacks via Convex Programming Tianyun Zhang, Sijia Liu, Yanzhi Wang, and Makan Fardad
DM593 Efficient Bayesian Optimization for Uncertainty Reduction over Perceived Optima Locations Vu Nguyen, Sunil Gupta, Santu Rana, My Thai, Cheng Li, and Svetha Venkatesh
DM607 VASE: A Twitter-based Vulnerability Analysis and Score Engine Haipeng Chen, Jing Liu, Rui Liu, Noseong Park, and VS Subrahmanian
DM610 Nearest Neighbor Classifiers versus Random Forests and Support Vector Machines Saket Sathe and Charu Aggarwal
DM618 Learning review representations from user and product level information for spam detection Chunyuan Yuan, Wei Zhou, QianWen Ma, Shangwen Lv, Songlin Hu, and Jizhong Han
DM620 Inductive Embedding Learning on Attributed Heterogeneous Networks via Multi-task Sequence-to-Sequence Learning Yunfei Chu, Chunyan Feng, Caili Guo, Tongze He, Yaqing Wang, and Jenq-Neng Hwang
DM621 Multi-view Outlier Detection in Deep Intact Space Yu-Xuan Ji, Ling Huang, Heng-Ping He, Chang-Dong Wang, Guangqiang Xie, Wei Shi, and Kun-Yu Lin
DM624 User Response Driven Content Understanding with Causal Inference Fei Tan, Zhi Wei, Abhishek Pani, and Zhenyu Yan
DM628 Quantized Adversarial Training: An Iterative Quantized Local Search Approach Yifan Guo, Tianxi Ji, Qianlong Wang, Lixing Yu, and Pan Li
DM642 Recognizing Variables from their Data via Deep Embeddings of Distributions Jonas Mueller and Alexander Smola
DM644 An Integrated Multimodal Attention-Based Approach for Bank Stress Test Prediction Farid Razzak, Fei Yi, Yang Yang, and Hui Xiong
DM653 Senti2Pop: Sentiment-Aware Topic Popularity Prediction on Social Media Jinning Li, Yirui Gao, Xiaofeng Gao, Yan Shi, and Guihai Chen
DM657 From Joint Feature Selection and Self-Representation Learning to Robust Multi-view Subspace Clustering Hui Yan, Siyu Liu, and Philip Yu
DM662 First Index-Free Manifold Ranking-based Image Retrieval with Output Bound Dandan Lin, Victor Junqiu Wei, and Raymond Chi Wing Wong
DM684 DRCGR: Deep reinforcement learning framework incorporating CNN and GAN-based for interactive recommendation Rong Gao, Haifeng Xia, Jing Li, Donghua Liu, Shuai Chen, and Gang Chun
DM693 Inquiry Spam Detection via Jointly Exploiting Temporal-Categorical Behavior and Linguistics Qiwei Zhong, Jiayu Tang, Jinghua Feng, and Jianfeng Chi
DM694 Nearest Neighbor Ensembles—An Effective Method for Difficult Problems in Streaming Classification with Emerging New Classes Xin-Qiang Cai, Peng Zhao, Kai Ming Ting, Xin Mu, and Yuan Jiang
DM699 Dynamic News Recommendation with Hierarchical Attention Network Hui Zhang, Xu Chen, and Shuai Ma
DM704 EDiT: Interpreting Ensemble Models via Compact Soft Decision Trees Jaemin Yoo and Lee Sael
DM711 To Be or Not To Be: Analyzing & Modeling Social Recommendation in Online Social Networks Ye Li, Hong Xie, Yishi Lin, and John C.S. Lui
DM754 Learning Attentional Temporal Cues of Brainwaves with Spatial Embedding for Motion Intent Detection Dalin Zhang, Kaixuan Chen, Debao Jian, Lina Yao, Sen Wang, and Po Li
DM797 Adaptive teacher-and-student model for heterogeneous domain adaptation Yunyun Wang, Xuzhang Chen, Songcan Chen, and Hui Xue
DM826 Session-based Recommendation with Local Invariance Tianwen Chen and Raymond Chi Wing Wong
DM848 Collective Protection: Preventing Sensitive Inferences via Integrative Transformation Dalin Zhang, Lina Yao, Kaixuan Chen, Guodong Long, and Sen Wang
DM861 A Wasserstein Subsequence Kernel for Time Series Christian Bock, Matteo Togninalli, Elisabetta Ghisu, Thomas Gumbsch, Bastian Rieck, and Karsten Borgwardt
DM890 TrafficGAN: Off-Deployment Traffic Estimation with Traffic Generative Adversarial Networks Yingxue Zhang, Yanhua Li, Xun Zhou, Xiangnan Kong, and Jun Luo
DM894 Unveiling Taxi Drivers’ Strategies via cGAIL — Conditional Generative Adversarial Imitation Learning Xin Zhang, Yanhua Li, Xun Zhou, and Jun Luo
DM896 Permutation Strategies for Mining Significant Sequential Patterns Andrea Tonon and Fabio Vandin
DM900 Consistency Meets Inconsistency: A Unified Graph Learning Framework for Multi-view Clustering Youwei Liang, Dong Huang, and Chang-Dong Wang
DM909 Curve Fitting from Probabilistic Emissions and Applications to Dynamic Item Response Theory Ajay Tripathi and Benjamin Domingue
DM928 What is the value of experimentation & measurement? C. H. Bryan Liu and Benjamin Paul Chamberlain
DM936 Discovering Reliable Correlations in Categorical Data Panagiotis Mandros, Mario Boley, and Jilles Vreeken
DM948 Efficient Mining and Exploration of Multiple Axis-aligned Intersecting Objects Tilemachos Pechlivanoglou, Vincent Chu, and Manos Papagelis
DM974 Network Identification and Authentication Shengmin Jin, Vir Phoha, and Reza Zafarani
DM976 Contrast Feature Dependency Pattern Mining for Controlled Experiments with Application to Driving Behavior QINGZHE LI, Liang Zhao, Yi-Ching Lee, Yanfang Ye, Jessica Lin, and Lingfei Wu
DM978 Discovering Robustly Connected Subgraphs with Simple Descriptions Janis Kalofolias, Mario Boley, and Jilles Vreeken
DM980 Improving Disentangled Representation Learning with the Beta Bernoulli Process Prashnna Gyawali, Zhiyuan Li, Cameron Knight, Sandesh Ghimire, B. Milan Horacek, John Sapp, and Linwei Wang
DM981 Space-efficient Feature Maps for Scalable Alignment Kernels Yasuo Tabei, Yoshihiro Yamanishi, and Rasmus Pagh
DM996 MTEX-CNN: Multivariate Time series EXplanations for Predictions with Convolutional Neural Networks Roy Assaf, Ioana Giurgiu, Frank Bagehorn, and Anika Schumann
DM997 Elastic Bulk Synchronous Parallel Model for Distributed Deep Learning Xing Zhao, Manos Papagelis, Aijun An, Bao Xin Chen, Junfeng Liu, and Yonggang Hu
DM1007 Scalable Explanation of Inferences on Large Graphs Chao Chen, Yifei Liu, Xi Zhang, and Sihong Xie
DM1015 Fast Classification Algorithms via Distributed Accelerated Alternating Direction Method of Multipliers Huihui Wang, Shunmei Meng, Jinbiao Yu, and Jing Zhang
DM1028 Mining Maximal Clique Summary with Effective Sampling Xiaofan Li, Rui Zhou, Yujun Dai, Lu Chen, Chengfei Liu, Qiang He, and Yun Yang
DM1035 Personalized Neural Usefulness Network for Rating Prediction Qianqian Wang and Min Zhang
DM1041 A Factorized Version Space Algorithm for “Human-In-the-Loop” Data Exploration Luciano Di Palma, Yanlei Diao, and Anna Liu
DM1054 Relation Structure-Aware Heterogeneous Graph Neural Network Shichao Zhu, Chuan Zhou, Shirui Pan, Xingquan Zhu, and Bin Wang
DM1056 TMDA: Task-Specific Multi-Source Domain Adaptation via Clustering Embedded Adversarial Training Haotian Wang, Wenjing Yang, Zhipeng Lin, and Yue Yu
DM1065 Deep Reinforcement Learning for Dynamic Multi-Driver Dispatching and Repositioning Problem John Holler, Risto Vuorio, Tiancheng Jin, Satinder Singh, Zhiwei Qin, Jieping Ye, Xiaocheng Tang, Yan Jiao, and Chenxi Wang
DM1074 On the Privacy of Socially Contagious Attributes Aria Rezaei and Jie Gao
DM1077 A Distributed Fair Machine Learning Framework with Private Demographic Data Protection Hui Hu, Yijun Liu, Zhen Wang, and Chao Lan
DM1087 Deep-Aligned Convolutional Neural Network for Skeleton-based Action Recognition and Segmentation Babak Hosseini, Barbara Hammer, and Romain Montagne
DM1093 Semi-supervised Adversarial Domain Adaptation for Seagrass Detection in Multispectral Images Kazi Aminul Islam, Victoria Hill, Blake Schaeffer, Richard Zimmerman, and Jiang Li
DM1097 Alpha-Beta Sampling for Pairwise Ranking in One-Class Collaborative Filtering Mingyue Cheng, Runlong Yu, Qi Liu, Vincent W Zheng, Hongke Zhao, Hefu Zhang, and Enhong Chen
DM1115 Constructing Educational Concept Maps with Multiple Relationships from Multi-source Data xiaoqing huang, Qi Liu, chao wang, haoyu han, Jianhui Ma, Enhong Chen, Yu Su, and Shijin Wang
DM1125 Learning Robust Representations with Graph Denoising Policy Network Lu Wang, Wenchao Yu, Wei Wang, Wei Cheng, Hongyuan Zha, Wei Zhang, Xiaofeng He, and Haifeng Chen
DM1128 Counterfactual Augmentation of Attention Supervision Seungtaek Choi, Haeju Park, and Seung-won Hwang
DM1132 Set Your Clock: Optimal Timeline for Network Processes Daniel DiTursi, Carolyn Kaminski, and Petko Bogdanov
DM1141 On the Robust Splitting Criterion of Random Forest Binbin Yang, Wei Gao, and Ming Li
DM1149 Multi-Graph Convolution Collaborative Filtering Jianing Sun, Yingxue Zhang, Chen Ma, Mark Coates, Huifeng Guo, Ruiming Tang, and Xiuqiang He
DM1156 ChainNet: Learning on Blockchain Graphs with Topological Features Ceren Abay, Umar Islambekov, Cuneyt Akcora, Yulia Gel, Murat Kantarcioglu, Yahui Tian, and Bhavani Thuraisingham
DM1165 Predicting Water Quality for Whole Woronora Delivery Network with Sparse Samples Bin Liang, Zhidong Li, Ronnie Taib, George Mathews, Yang Wang, Shiyang Lu, Fang Chen, Ting Hua, Robert Ius, Andrew Peters, Dammika Vitanage, and Corinna Doolan
DM1171 Deep Technology Tracing for High-tech Companies Han Wu, Kun Zhang, Guangyi Lv, Qi Liu, Runlong Yu, Weihao Zhao, Enhong Chen, and Jianhui Ma
DM1188 Efficient Approximate Solution Path Algorithm for Order Weight $L_{1}$-Norm with Accuracy Guarantee Runxue Bao, Bin Gu, and Heng Huang
DM1193 A Weighted Aggregating SGD for Scalable Parallelization in Deep Learning Pengzhan Guo, Zeyang Ye, and Keli Xiao
DM1199 A Model-Agnostic Approach for Explaining the Predictions on Clustered Data Zihan Zhou, Mingxuan Sun, and Jianhua Chen
DM1202 Dual Adversarial Learning Based Network Alignment Jiaxiang Ren, Yang Zhou, Ruoming Jin, Zijie Zhang, Dejing Dou, and Pengwei Wang
DM1215 AMENDER: an Attentive and Aggregate Multi-layered Network for Dataset Recommendation Yujun Chen, Yuanhong Wang, Yutao Zhang, Juhua Pu, and Xiangliang Zhang
DM1217 An Arm-wise Randomization Approach to Combinatorial Linear Semi-bandits Kei Takemura and Shinji Ito
DM1218 CSNN: Contextual Sentiment Neural Network Tomoki Ito, Kota Tsubouchi, Hiroki Sakaji, Kiyoshi Izumi, and Tatsuo Yamashita
DM1222 Discovering Relevant Reviews for Answering Product-related Queries Shiwei Zhang, JeyHan Lau, Xiuzhen Zhang, Jeffrey Chan, and Cecile Paris
DM1228 Unsupervised Qualitative Scoring for Binary Item Feature Koji Ichikawa and Hiroshi Tamano
DM1259 Block-Structured Optimization for Subgraph Detection in Interdependent Networks Fei Jie, Chunpai Wang, Feng Chen, Lei Li, and Xindong Wu
DM1262 Triple-shapelet Networks for Time Series Classification Qianli Ma, Wanqing Zhuang, and Garrison Cottrell
DM1268 Dense Semantic Matching Network for Multi-turn Conversation Yongrui Li and Jun Yu